CHAIRS

Honor Chair

Kunji Chen

Nanjing University, Nanjing, China

Vice-chair

Jun Xu

Nanjing University, Nanjing, China

Chair

Yi Shi

Nanjing University, Nanjing, China

Chair

Linwei Yu

Nanjing University, Nanjing, China

Local Organizing Committee (Chairs)

Program Committee (Chairs)

Co-chair

John Robertson

University of Cambridge, UK

Vice-chair

Yuzheng Guo

Wuhan University, Wuhan, China

Vice-chair

Xuegong Yu

Zhejiang University, Hangzhou, China

MAIN MENU