CONTACTS

Official Email: icans29@nju.edu.cn

MAIN MENU

Secretary-general: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretary-members:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Zongguang Liu

Nanjing University, Nanjing, China

E-mail: liuzongguang@nju.edu.cn

Linwei Yu, Nanjing University, Nanjing, China

E-mail: yulinwei@nju.edu.cn

           Hucheng Song

Nanjing University, Nanjing, China

E-mail: hcsong@nju.edu.cn

              Junzhuan Wang

Nanjing University, Nanjing, China

E-mail: wangjz@nju.edu.cn

                      Zeyu Liu

Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing, China

E-mail: 003345@nuist.edu.cn

Wentao Qian, Nanjing University, Nanjing, China

Yifei Liang, Nanjing University, Nanjing, China

Lei Liang, Nanjing University, Nanjing, China

Ying Zhang, Nanjing University, Nanjing, China

Rongrong Yuan, Nanjing University, Nanjing, China

Xiaopan Song, Nanjing University, Nanjing, China

Jiang Yan, Nanjing University, Nanjing, China

Fangying Juan, Nanjing University, Nanjing, China

Zhiqian Yu, Nanjing University, Nanjing, China

Wei Liao, Nanjing University, Nanjing, China

Ting Zhu, Nanjing University, Nanjing, China

Dianlun Li, Nanjing University, Nanjing, China

Junnan Han, Nanjing University, Nanjing, China

Xin Gan, Nanjing University, Nanjing, China

Shuyi Wang, Nanjing University, Nanjing, China

Teng Sun, Nanjing University, Nanjing, China

Enze Qu, Nanjing University, Nanjing, China

Yinzi Cheng, Nanjing University, Nanjing, China

Siyun Ren, Nanjing University, Nanjing, China

Jinjie Zhao, Nanjing University, Nanjing, China

Qingyuan Wang, Nanjing University, Nanjing, China

Jinhao Su, Wuhan University, Wuhan, China

Yu Zhu, Nanjing University, Nanjing, China

Sheng Wang, Nanjing University, Nanjing, China

Junyang An, Nanjing University, Nanjing, China

Zeyuan Li, Wuhan University, Wuhan, China

Wei Yu, Wuhan University, Wuhan, China

Jinning Guo, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing, China