TOPICS & INVITED SPEAKERS

MAIN MENU

2 Si Thin Film
3 Si-based Nanostructures
5 Solar Cells
6 TFTs for Display
7 Phase Change and Memory
8 2D Materials

Ling Li

Chair

Institute of Microelectronics, CAS, Beijing, China

John Robertson

Co-Chair

University of Cambridge, UK

Yuzheng Guo

Co-Chair

Wuhan University, Wuhan, China

Xiaodong Pi

Chair

Zhejiang University, Hangzhou, China

Yongfeng Mei

Co-Chair

Fudan University, Shanghai, China

Pere Roca i Cabarrocas

Co-Chair

Ecole Polytechnique,  Palaiseau, France

Junwei Luo

Chair

Institute of Semiconductor, CAS, Beijing, China

Linwei Yu

Co-Chair

Nanjing University, Nanjing, China

Seiichi Miyazaki

Co-Chair

Nagoya University, Nagoya, Japan

Qing Wan

Chair

Nanjing University, Nanjing, China

Shengdong Zhang

Co-Chair

Peking University, Beijing, China

Jinfeng Kang

Co-Chair

Peking University, Beijing, China

Xuegong Yu

Chair

Zhejiang University, Hangzhou, China

Xiaodan Zhang

Co-Chair

Nankai University, Tianjing, China

Xiaojun Guo

Chair

Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Chuan Liu

Co-Chair

Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China

Jin Jang

Co-Chair

Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea

Zhitang Song

Chair

Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Shanghai, China

Yang Chai

Co-Chair

The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China

Xinran Wang

Chair

Nanjing University, Nanjing, China

Weida Hu

Co-Chair

Shanghai Institute of Technical Physics, CAS, Shanghai, China

Deji Akinwande

Co-Chair

The University of Texas at Austin, Austin, USA

Guozhen Shen

Chair

Institute of Semiconductor, CAS, Beijing, China

Yonghua Chen

Co-Chair

Nanjing Tech University, Nanjing, China

Jianpu Wang

Chair

Nanjing Tech University, Nanjing, China

Hairen Tan

Co-Chair

Nanjing University, Nanjing, China

Hongzheng Chen

Co-Chair

Zhejiang University, Hangzhou, China

Xinhui Lu

Co-Chair

The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China

Jiaming Sun

Chair

Nankai University, Tianjin, China

Jianhua Hao

Co-Chair

The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China

Rui Huang

Co-Chair

Hanshan Normal University, Chaozhou, China

Qinglei Guo

Co-Chair

Shandong University, Jinan, China

Liangcai Wu

Co-Chair

Donghua University, Shanghai, China

Qi Wang

Co-Chair

JinkoSolar Holding Co., Ltd. Jiaxing, China